caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/220889/062501_CapaSol_RapidGrund.png

CapaSol RapidGrund

Mittetilkuv süvakrunt, optimaalne rulliga pinnalekandmiseks

 • Kasutusala

  CapaSol RapidGrund sobib suurepäraselt ratsionaalseks rulliga pinnalekandmiseks. CapaSol RapidGrund on transparentne krunt tugevate, poorsete aluspindade kruntimiseks, millel on tugev või ebaühtlane imamisvõime. Sobib väga hästi poorsete, imavate aluspindade nagu krohvid, müüritis, poorbetoon, looduskivi ja kipsplaadid, lisaks betooni, kergbetooni, mördi ja pahtlimasside töötlemiseks.

  Omadused

  • Rulliga töötlemisel mittetilkuv
  • Lihtne, ühtlane ja puhas töötlemine
  • Sügavimbuv krunt tänu uuele sideainetehnoloogiale rulliga pealekandmisel

  Sideaine

  Modifitseeritud veepõhine kunstvaikdispersioon

  Pakendi maht

  2,5 l, 10 l

  Värvitoonid

  Transparentne

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kaitsta külmumise eest.

  Tihedus

  ca 1,0 g/cm3

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  +++++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 ptk 3. Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus”

  Aluspinna ettevalmistamine

  Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus”

  Pealekandmise meetod

  Sobib ideaalselt rulliga pinnalekandmiseks. Pealekandmiseks võib kasutada ka airless-seadet, pintslit ja harja. Enne kasutamst läbi segada.

  Vedeldamine

  Vajadusel lahjendada kuni 2 osa veega, sellisel juhul ei ole soovitatav toodet rulliga pinnale kanda.

  Kattekihtide ülesehitus

  Optimaalne on kanda toode lahjendamata kujul rulliga pinnale. Lahjendatud kujul (lisada max 2 osa vett) kuni pinna täieliku küllastumiseni harja või pintsliga peale kanda. Kruntvärvile ei tohi tekkida suletud läikivat kelmet.

  Kulu

  Olenevalt aluspinna imavusest ja omadustest ca 50–200 ml/m2. Täpne materjalikulu ja lahjendamisvahekord teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

  Töötlemistingimused

  Lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
  +5 °C kuni +30 °C õhk ja aluspind

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

  Tööriistad

  Rull (polüamiid-karv 13–15 mm), pintsel või hari

  Tööriistade puhastamine

  Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Õhuvaba pihustamine

  Pihustusnurk: 60°
  Düüs: 0,029''
  Rõhk: 50 bar

  Tähelepanu

  Toodet CapaSol RapidGrund ei tohi kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab: 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni.

  Jäätmekäitlus

  Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

  Värvide ja lakkide tootekood

  GISCODE: BSW20

  Koostis

  Polüakrülaatvaik, polüsiloksaan, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/bensisotiasolinoon)

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee