caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/262597/070112_ThermoSan_NQG_12_5_L.png

ThermoSan® NQG®

Kõrgkvaliteetne, nanokvartsvõrk (NQG) tehnoloogia fassaadivärv puhaste ja kiiresti kuivavate fassaadide loomiseks
ThermoSan omab värvina otsustavat eelist: orgaanilised nanokvartsosakesed moodustavad mustuse vastu tiheda, tugeva, mineraalse kolmedimensioonilise kvartsvõrgu ja fassaadid püsivad tänu sellele kauem puhtad.
Tänu spetsiaalsele silikoonvaiksideainekombinatsioonile saavutatakse vihmavett tõrjuvad, hea veeauru läbilaskevõimega fassaadikatted, mis tagavad kiire kuivamise pärast sademeid ja kastet.

Kasutusala

ThermoSan® NQG® sobib kõikidele tavapärastele soojusisolatsiooni liitsüsteemide pealispindadele, nagu kunstvaik-, silikoonvaik-, lubi- ja lubitsementkrohvid. Kasutatav viimistletud või viimistlemata mineraalsetel ja dispersioonkrohvidel.

Omadused

  • Mustust hülgav tänu nanokvartsvõrgule
  • Kõrgeim värvitoonikindlus
  • Kaitseb vetikate ja seentega saastumise eest
  • Kõrge CO2 läbilaskevõimega
  • Mikropoorne

Sideaine

Silikoonvaik-emulsiooni ja uue anorgaanilisel/orgaanilisel baasil oleva hübriidsideaine kombinatsioon

Pakendi maht

  • Standard: 12,5 l
  • ColorExpress: 1,25 l, 7,5 l, 12,5 l

Värvitoonid

Valge.
ThermoSan® NQG® on toonitav ColorExpressi toonimismasinates. Vähemalt 100 l tellimisel ühes värvitoonis on võimalik ka toonimine tehases. Võimalike toonimisvigade tuvastamiseks kontrollige enne töötlemist värvitooni täpsust. Värvitoonierinevuste vältimiseks on soovitav samal objektil kasutada sama partii värvitoone.
ThermoSan® NQG® on kohapeal toonitav AmphiColor täistoonvärvidega, mida võib lisada kuni 20%.  Värvitoonierinevuste vältimiseks tuleb kohapeal toonides kogu vajalik värvikogus omavahel segada.

Intensiivse tooniga värvitoonid võivad teatud juhtudel olla väiksema kattevõimega. Selliste toonide puhul on soovitatav teostada eelnev pinna värvimine antud värvitooniga sobivas, valgel pigmendil põhineva katva värviga pastelses toonis. Vajadusel katta pind kaks korda.

Värvitoonipüsivus vastavalt BFS märkeleht nr 26:
Klass: A
Grupp: 1

Läikeaste

Matt G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest. Anumaid hoida tihedalt suletuna.

Tehnilised andmed

Omadused standardi DIN EN 1062 järgi:

Suurim tera suurus

< 100 µm, S1

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100–200 µm, E3

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (madal), W3

Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

< 0,14 m (kõrge), V1

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad ja kuivad, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 lõiget 3. Aluspinna ettevalmistus teha vastavalt tehnilisele informatsioonile nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

Aluspinna ettevalmistamine

Kui pinnal esineb vetikaid või hallitust, tuleb pind eelnevalt puhastada survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Seejärel töödelda pind Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta kuivada.

SILSi värvimisel järgida BFS-infolehte nr 21. Värvida võib ainult kahjustamata fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteeme. Kahjustatud pindadel soovitame kasutada Capatect renoveerimissüsteemi. Polüstüroolisolatsiooniga fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteemides ei tohi kasutada lahusteid sisaldavaid kruntimisvahendeid, välja arvatud Dupa-Putzfestigeri. Toonitud kihtide pealekandmisel peab heledusaste olema > 20. Kui heledusaste on < 20, kasutada toodet CoolProtect, mille TSR väärtus on 25%.

Uued ja kahjustamata soojusisolatsiooni liitsüsteemid, mis on kaetud dispersioon-, silikoonvaik-, lubi- (PIc), lubitsementkrohviga (PII)/minimaalne survetugevus DIN EN 998-1 järgi min 1 N/mm2
Vana krohv puhastada märjalt sobival meetodil. Surveveega puhastamisel jälgida, et temperatuur ei ületaks +60 ºC ja surve oleks max 60 bar. Pärast puhastust lasta pinnal korralikult kuivada. Viimistleda ThermoSan® NQG® värviga vastavalt olemasoleva pealiskrohvi liigile vastavalt allpool kirjeldatud erinevate aluspidadele.

Krohvid ehitussegude rühmadest PIc, PII ja PIII/minimaalne survetugevus DIN EN 998-1 järgi min 1 N/mm2
Uued krohvid on viimistletavad pärast ca 2 nädalat +20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral kuivamist, kui lisada juurde 5% vett.
Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada selgelt pikematest ooteaegadest. Kruntimine CapaGrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu leeliselistel pealiskrohvidel ehitussegude rühmadest PIc, PII ja PIII, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivanud. Normaalselt imavad krohvid viimistleda kohe ThermoSan® NQG® värviga, lisades 5% vett. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiSilan Tiefgrund. Tugevalt imavad, tolmavad krohvid kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Uued silikaatkrohvid
Viimistleda Sylitol® NQG®-W fassaadivärviga.

Vanad silikaatvärvid ja -krohvid
Kinnised viimistluskihid eemaldada mehaaniliselt või survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Lahtised värvkatted eemaldada mahapesemise, mahaharjamise või mahapritsimise teel. Kruntkiht teha tootega Dupa-Putzfestiger.

Tsementkiudplaadid (koos asbestikiududega/ilma asbestikiududeta)
Järgida BFS infolehte nr 14. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks Ohtlike ainete tehnilisi reegleid (TRGS) 519. Kruntimisel palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Lahtiselt paigutatud plaatidel töödelda ka tagakülg ja servad. Uued, tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. Vaheviimistluse puhul vedeldada ThermoSan® NQG® 5% veega.

Kandvad dispersioon- või silikoonvaikkrohvid
Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist hästi kuivada. Kruntida tootega CapaGrund Universal või Dupa-Putzfestiger. Uued kunstvaik- või silikoonvaikkrohvid viimistleda ilma eelneva ettevalmistuseta.

Kandvad dispersioon-, dispersioonsilikaat- või silikoonvaikvärvid
Vanad viimistluskihid puhastada survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju.
Aluspinna kontrollimisel järgida BFS infolehte nr 20.

Vanad värvkatted järgnevate omadustega
Nõrgalt imav, kindel, kuiv, kandev: vt kattekihtide ülesehitust.
Keskmiselt imav: CapaGrund Universal kuni max 3% veega vedeldatult.
Tugevalt imav: kruntkiht tootega OptiSilan TiefGrund või Dupa-Putzfestiger
Vana SILSI viimistluskiht: tugevalt imav, tugeva nakkega, peenikesed praod: Dupa-Putzfestiger

Kriidistunud või tolmav (ka veekoormusega vastavalt BFS infolehele nr 20, B.13 "Pealispinna tugevus, kriidistumine")
Kruntkiht tootega Dupa-Putzfestiger.

Läikiv või vett-hülgav (hüdrofoobne)
Mehaaniliselt karestada. Kruntkiht tootega CapaGrund Universal.
Kui pärast mehaanilist karestamist esineb veel pinnal hüdrofoobsust, siis teha kruntkiht tootega Dupa-Haftgrund.

Mittekandvad värvi- või krohvikihid
Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehaaniliselt või töödelda lahustiga ning seejärel puhastada kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist hästi kuivada. Tolmavad, liivased ja imavad pinnad kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Vahekiht tootega Caparol PutzGrund 610.

Katmata tellismüüritis
Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad ja võõrkehadeta müüri- või klinkerkivid. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid ja pind peab olema kuiv ja soolaeraldisteta. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Kui pärast vahekihi tegemist ilmuvad nähtavale pruunikad laigud, siis teha lõppviimistluskiht veevaba fassaadivärviga Duparol.

Lubiliivakivimüüritis
Värvimiseks sobivad vaid külmakindlad müürikivid, mis ei sisalda lahtisi või värviandvaid võõrkehi, nagu liiv või savi. Vuukides ei tohi olla pragusid. Tolmav/kriidistunud pealispind puhastada. Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Järgida BFS infolehte nr 2. Pind kruntida tootega OptiSilan Tiefgrund.

Soolakahjustustega pinnad
Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Soolakahjustusega pindade värvimisel ei ole garanteeritud kattekihi pikaajaline pealpüsimine või uute soolakahjustuste mittetekkimine.

Defektsed kohad
Pisivead parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suured, kuni 20 mm defektsed kohad on soovitatav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad katta uuesti krundiga.

Järgida nimetatud toodete tehnilisi informatsioone.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli või rulliga.
ThermoSan® NQG® pihustusmeetodil pealekandmiseks soovitame kasutada toodet ThermoSan® NQG® Nespri, pinnale kanda Nespri pihustusmeetodil.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Vastavalt aluspinnale (vt peatükki Aluspinna ettevalmistamine).

Krunt- või vahekiht

ThermoSan® NQG®, vedeldatult kuni 5% vee või OptiSilan TiefGrundiga.

Lõppviimistluskiht

ThermoSan® NQG®, vedeldatult kuni 5% vee või OptiSilan TiefGrundiga.

Kulu

Keskmiselt 150–200 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Ebatasastel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Parima võimaliku kaitse saavutamiseks vetikate ja seente eest on vaja peale kanda kaks kihti kokku vähemalt 400 ml/m2, et saavutada keskmine kihi paksus vähemalt 200 µm. Kuluga vähemalt 200 ml/m2 kihi kohta suurendab iga lisakiht kihi paksust veel ca 100 µm. Kulu on vastavalt suurem karedatel pindadel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise ja kuivamise temperatuur
Aluspind ja õhk: min +5 °C, max +30 °C  

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind ca 2–3 tunni pärast kuiv, 12 tunni pärast ülevärvitav. Keskmiselt 3 päeva pärast on pind täielikult kuiv ja koormust taluv. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutust veega.

Tähelepanu

Nähtavate üleminekukohtade vältimiseks tuleb suuremad pinnad värvida korraga märg-märjale meetodil. Materjali mitte kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel!

ThermoSan® NQG® sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate arengut fassaadidel. Need toimeained pakuvad kestvat, kuid ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub konkreetse objekti tingimustest, nt seente ja vetikate rohkusest või pinna niiskusest. Seepärast ei ole seente ja vetikate tekke vältimine pikema aja möödudes võimalik. 

Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus (kriipimine) tekitada pinnal heledaid jutte.

Tihedatel, külmadel aluspindadel või ilmastikust tingitud kuivamise pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) tekkida viimistluse pealispinnale kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad jäljed. Need ained on veeslahustuvad ja eemalduvad iseenesest piisava veega (nt peale mitmekordset tugevat vihmasadu). Kuivanud kihi kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlemine, tuleks need ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täiesti maha pesta. Lisaks kruntida tootega CapaGrund Universal.

Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine (BFS infoleht nr 25).

Sertifikaadid

  • ThermoSan® NQG® Vee läbilaskvus
  • ThermoSan® NQG® Seente ja vetikatega saastumine
  • ThermoSan® NQG® Kile säilitamise efektiivsus

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 (ei ole biotsiid) järgmisi biotsiidseid toimeaineid: isoproturoon (ISO) (CAS-Nr. 34123-59-6), 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (CAS-Nr. 26530-20-1), terbutriin (CAS-Nr. 886-50-0), karbendasiim (ISO) (CAS-Nr. 10605-21-7).

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 40 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

Giscode: BSW50

Koostis

Polüakrülaatvaik, hübriidsideaine (orgaano-silikaat/akrülaat), silikoonvaik, polüsiloksaan, silikaadid, titaandioksiid, mineraalsed pigmendid/täiteained, vesi, glükool-eeter, lisandid, lisaained kelme moodustamiseks, säilitusained.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Hotell L’Embitu

Peetri Tuulik

Paupyse kvartal, Vilnius

Vaba Lava

Kaunis kollane fassaad Mustamäe…

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulaja…

Kadrioru residentsid - Raua 34