caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/181502/054956_Caparol_Fassaden-Feinspachtel_RU.png

Caparol Fassaden-Feinspachtel

Kasutusvalmis sünteetiline peenpahtel

Kasutusala

Kergelt pealekantav pahtlimass peenpahteldusteks, kuni 1mm kihipaksusega pisemate vigade ja ebatasasuste parandamiseks krohvil ja betoonil, tervikpindade katmiseks ebaühtlaselt silutud krohvipindadele, samuti betoonpindade ühtlustamiseks. Max kihipaksus: 1 mm.

Omadused

  • Ilmastikukindel, meeldiva lõhnaga ja keskkonnasäästlik
  • "Nullini” silutav
  • Lihtne töödelda
  • Hea nakkumus aluspinnaga

Sideaine

Sünteetiline dispersioon: DIN 55 945

Pakendi maht

4 kg ja 25 kg ämber

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadidel.

Tehnilised andmed

Suurim tera suurus 160 µm

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

Veeauruläbilaskvus: < 0,14 m V1

Veeläbilaskvus (w-Wert): > 0,1 - ≤ 0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (madal),W2

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad, lahtiste osakesdeta ja kuivad. Järgida: VOB, C osa, DIN 18 363, lõige 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid mördigruppidest PII ja PIII, minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 1,5 N/ mm2
Värsketel krohvidel lasta ca 20 °C ja 65 % õhuniiskuse juures töötlemata seista ca 2- nädalat. Ebasoodsate ilmastikutingimuste puhul nagu näiteks tuul ja vihm, on töötlemise vahelised ooteajad pikemad. Vanad krohvid:  järelkrohvitud kohad peavad olema hästi kinnitunud ja kuivanud. Jämedapoorilistele, imavatele, kergelt liivastele või vanadele krohvidele teha kruntkiht Optigrung E.L.F.’ iga. Kriitilistele aluspindadele teha kruntkiht Dupa-grund’iga.

Betoon
Kogunenud mustuse- või jahuse pealispinnaga betoonikihid puhastada mehaaniliselt või surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Nõrgalt imavatele või siledatele pindadele kanda kruntkiht CapaGrund Universaaliga. Jämedapoorilistele, kergelt liivastele või imavatele pindadele teha kruntkiht Optigrund E.L.F. Jahustele pindadele kanda kruntkiht Dupa-grund’iga. Kiudtsementplaadid (värvimata): Pealispinnalt tihendatud plaatidele kanda kruntkiht Dupa-Haftgrund’iga. Kahjustatud, tugevalt imavatele plaatidele – Dupa-grund. Lahtistel plaatidel töödelda ka servad ja tagaküljed.

Kandvad dispersioonvärvide kihid
Kriidised dispersioonvärvikihid puhastada  surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Läikivad pealispinnad krobestada,  kruntkiht teha Putzgrund 160-ga.

Mittekandvad laki-, dispersioonvärvi- või kunstvahakrohvide kihid
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide või kunstvaha viimistluskihid eemaldada täielikult selleks sobival meetodil, näit. mehaaniliselt või kuuma surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht Capagrund Universaliga. Jahustele, liivastele, imavatele pindadele teha kruntkiht Dupa-grundiga.

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda pahtlilabida- või siluriga. Pahtliservad tõmmata kergelt libistades tasaseks. Caparol Fassaden-Feinspachtel on kuivanuna väga hästi lihvitav.

Kihipaksused 
Optimaalne pealekantav kiht on 0,5-1 mm. Ühe töökäiguga kanda pinnale kuni 1 mm paksune kiht. Caparol Fassaden-Feispachtel on "nullini” silutav.

Kattekihtide ülesehitus

Caparol Fassaden-Feinspachtel on 20 °C ja 65 % õhuniiskuse juures ca 24 tunni pärast ületöödeldav. Pahteldatud kohad peab enne edasitöötlemist mistahes materjali-süsteemiga, Capagrund’iga või tootega AmphiSilan-Grundierfarbe üle kruntima. Pahteldatud tervikpindade puhul võib edasitöötlemist alustada ilma eelneva kruntimiseta. Kunstvahakrohvide puhul teha kruntkiht Putzgrund 160-ga.

Kulu

Sõltuvalt pealekandmise viisist ja kihi paksusest ca 500-800 g/m2 ja enam.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
+ 5° C aluspind ja õhk.  

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhasatada koheselt vee ja seebiga. 

Tähelepanu

Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtlile ei tohi kanda lahusteid sisaldavaid kruntkihte.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku tuulutuse eest. Materjaliga töötlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattudes, pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Vätida pihustamisel tekkiva pihustussudu sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahked värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab >30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Polüakrüülaatvaik, kaltsiumkarbonaat, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart